Volkov Y.A.

Список записей

Отображать:
Vedenyapin V.V., Adzhiev S.Z., Batischeva Ya.G., Volkov Y.A., Kazantseva V.V., Melikhov I.V., Orlov Y.N., Negmatov M.A., Fimin N.N., Chechetkin V.M.
Continuum Mechanics, Applied Mathematics and Scientific Computing: Godunov's Legacy: A Liber Amicorum to Professor Godunov. Springer International Publishing. 2020. С. 381-385

Страница 1 из 1. Записи с 1 по 3 из 3

Другие авторы