Chesnokova V.L.

Список записей

Отображать:
Beskhlebnaya V.A., Aprikyan P., Chesnokova V., Sokurenko E.V., Trinchina E.V.
Бюллетень экспериментальной биологии и медицины Клеточные технологии в биологии и медицине. Том 141. 2006. С. 339-342
Anokhina I.V., Kravtsov E.G., Protsenko A.V., Yashina N.V., Yermolaev A.V., Chesnokova V.L., Dalin M.V.
Бюллетень экспериментальной биологии и медицины Клеточные технологии в биологии и медицине. Том 143. 2007. С. 359-362

Страница 1 из 1. Записи с 1 по 10 из 10