Moiseev V.S.

biochn@mail.ru

Список записей

Отображать:
Kotova E.O., Getiya T.S., Lazarev P.V., Filatov V.L., Kobalava Zh.D., Moiseev V.S.
Европейский журнал сердечной недостаточности. Elsevier Science Publishing Company, Inc.. Том Vol18. 2016. С. 476-476
Kotova E.O., Getiya T.S., Pisaryuk A.S., Lazarev P.V., Karaulova J.L., Kiyakbayev G.K., Filatov V.L., Moiseev V.S.
Европейский журнал сердечной недостаточности. Elsevier Science Publishing Company, Inc.. Том Vol18. 2016. С. 220-221
Getiya T.S., Kotova E.O., Filatov V.L., Kiyakbayev G.K., Moiseev V.S.
Европейский журнал сердечной недостаточности. Elsevier Science Publishing Company, Inc.. Том Vol18. 2016. С. 75-75
Kotova E.O., Getiya T.S., Lazarev P.V., Pisaryuk A.S., Karaulova J.L., Kiyakbayev G.K., Filatov V.L., Moiseev V.S.
Европейский журнал сердечной недостаточности. Elsevier Science Publishing Company, Inc.. Том Vol18. 2016. С. 368-368
Kotova E.O., Karaulova J.L., Golostyonova L.M., Shavarov A.A., Kiyakbaev G.K., Moiseev V.S.
Европейский журнал сердечной недостаточности. Elsevier Science Publishing Company, Inc.. Том 16. 2014. С. 38-39
KUKUSHKINA V.N., MOISEEV V.S., POLOTSKAYA E.L., TERTYCHNAYA G.F.
КАРДИОЛОГИЯ. KlinMed Consulting. Том 26. 1986. С. 25-29

Страница 1 из 5. Записи с 1 по 50 из 220