Drukh V.

Список записей

Отображать:
Sukhikh G.T., Ashrafyan L.A., Bairamova G.R., Babkina I.O., Chernova V.F., Osipyants A.I., Korolkova A.I., Poloznikov A.A., Asfarova G.R., Mullabaeva S.M., Kogan E.A., Muizhnek E.L., Drukh V.M., Kiselev V.I.
Акушерство и гинекология. ООО «Бионика Медиа». 2017. С. 114-123

Страница 1 из 1. Записи с 1 по 8 из 8

Другие авторы