Chizhov A.Y.

Список записей

Отображать:
Kirichuk A.A., Skalny A.A., Dodkhoyev J.S., Skalnaya M.G., Grabeklis A.R., Ajsuvakova O.P., Tinkov A.A., Notova S.V., Bjørklund G., Tinkova M.N., Chizhov A.Y., Bobrovnitskiy I.P., Bolotnikova E.A., Chernigov V.V., Skalny A.V.
Журнал микроэлементы в медицине и биологии. Elsevier GmbH. Том 55. 2019. С. 196-203

Страница 1 из 1. Записи с 1 по 4 из 4

Другие авторы