Яхно Н.Н.

Список записей

Отображать:
Боголепова А.Н., Бровко Э.В., Гаврилова С.И., Гантман М.В., Древаль Р.О., Иллариошкин С.Н., Катунина Е.А., Консон К., Костюк Г.П., Котовская Ю.В., Левин О.С., Литвиненко И.В., Медведев В.Э., Мхитарян Э.А., Незнанов Н.Г., Онегина Е.Ю., Парфенов В.А., Ткачева О.Н., Федотова Е.Ю., Щеткина А.Л., Яхно Н.Н.
Zhurnal Nevrologii i Psihiatrii imeni S.S. Korsakova. Том 122. 2022. С. 121-131
Амелин А.В., Балязин В.А., Давыдов О.С., Зырянов С.К., Киселев Д.В., Курушина О.В., Медведева Л.А., Терещенко Н.М., Широков В.А., Кукушкин М.Л., Яхно Н.Н.
Российский журнал боли. Том 20. 2022. С. 33-41
Поддубная И.В., Яхно Н.Н., Мартынов А.И., Насонов Е.Л., Лила А.М., Невзорова Д.В., Абузарова Г.Р., Каратеев А.Е., Кукушкин М.Л., Чурюканов М.Л., Котовская Ю.В., Маневич Т.М., Палехов А.В.
Современная онкология. Общество с ограниченной ответственностью Медицинское маркетинговое агентство МедиаМедика. Том 20. 2018. С. 5-17
Авдеев С.Н., Аведисова А.С., Аветисов С.Э., Александровский Ю.А., Алексеева Л.И., Аляутдин Р.Н., Аметов А.С., Андреев Д.Н., Анохина И.П., Анциферов М.Б., Аполихин О.И., Астахов Ю.С., Байбарина Е.Н., Бакулин И.Г., Батурин В.А., Белевский А.С., Бехтерева М.К., Богомильский М.Р., Бойко А.Н., Бойцов С.А., Болотина Л.В., Бордин Д.С., Борисов В.И., Брюн Е.А., Буеверов А.О., Бунятян А.А., Вахова Е.С., Венгеров Ю.Я., Верткин А.Л., Визель А.А., Вильниц А.А., Винникова М.А., Воробьев П.А., Галегов Г.А., Геппе Н.А., Гераскина Л.А., Гехт А.Б., Голицын С.П., Голоусенко И.Ю., Грацианский Н.А., Григорьев А.И., Гринштейн Ю.И., Гусев Е.И., Гущин И.С., Дегтярев Д.Н., Дедов И.И., Дехнич А.В., Джулакян У.Л., Драпкина О.М., Дубенский В.В., Дубенский В.В., Егоров Е.А., Елисеева Е.В., Еричев В.П., Жуков Н.В., Заваденко Н.Н., Захарова М.Н., Зорян Е.В., Иванец Н.Н., Иванов Д.О., Иванова Г.П., Ивашкин В.Т., Ильина Н.И., Капранов Н.И., Каприн А.Д., Карева Е.Н., Катаргина Л.А., Кекелидзе З.И., Кириенко А.И., Клюшников С.А., Кобалава Ж.Д., Козлов Р.С., Козлов С.Н., Козлов С.П., Козлова Л.В., Колбин А.С., Кондратьева Е.И., Костинов М.П., Костюкова Е.Г., Кошкина Е.А., Краснопольский В.И., Кубанова А.А., Кухарчук В.В., Лапина Т.Л., Левит А.Л., Леонова М.В., Леонтьев С.Г., Лобзин Ю.В., Логутова Л.С., Лоран О.Б., Лыскина Г.А., Маев И.В., Маевская М.В., Макеева И.М., Малеев В.В., Маткевич В.А., Мельниченко Г.А., Милованов Ю.С., Мишин В.Ю., Мороз В.В., Мосолов С.Н., Мошетова Л.К., Мухин Н.А., Назарова Н.М., Намазова-Баранова Л.С., Насонов Е.Л., Нероев В.В., Новикова С.В., Носкова Т.Ю., Овчаренко С.И., Остапенко Ю.Н., Охлобыстин А.В., Ощепкова Е.В., Павлов Ч.С., Панченко Е.П., Перепанова Т.С., Перламутров Ю.Н., Петров В.И., Пирадов М.А., Поливанов В.А., Полунина Т.Е., Полуэктова Е.А., Прилепская В.Н., Пушкарь Д.Ю., Рахматулина М.Р., Решетько О.В., Романов Б.К., Руда М.Я., Румянцев А.Г., Рыбакова Е.Г., Рюмина И.И., Савченко В.Г., Санадзе А.Г., Семиглазов В.Ф., Сетдикова Н.Х., Синопальников А.И., Синякова Л.А., Скрипченко Е.Ю., Скрипченко Н.В., Сохов С.Т., Старинский В.В., Стаховская Л.В., Супонева Н.А., Сухих Г.Т., Суходолова Г.Н., Сычев Д.А., Таточенко В.К., Терещенко О.И., Терещенко С.Н., Терновой С.К., Трухманов А.С., Тюляндин С.А., Уварова Е.В., Федин А.И., Фонякин А.В., Фролов М.Ю., Хаитов Р.М., Харит С.М., Хатьков И.Е., Хохлов А.Л., Цукарзи Э.Э., Чазов Е.И., Чазова И.Е., Чернова Н.И., Чихладзе Н.М., Чучалин А.Г., Шабалов Н.П., Шахпаронова Н.В., Шептулин А.А., Шестакова М.В., Шимановский Н.Л., Шимчук Л.Ф., Шифрин О.С., Щербаков П.Л., Щукина Н.А., Юдин А.Л., Явелов И.С., Янушевич О.О., Яснецов В.В., Яхно Н.Н., Яцык Г.В., Глаголев С.В., Чернов Ю.Н.
Общество с ограниченной ответственностью "Видокс". 2017. 848 с.

Страница 1 из 1. Записи с 1 по 4 из 4

Другие авторы