Lin'ko I.V.

Список записей

Отображать:
Ivanov-Emin B.N., Kostrikin A.V., Spiridonov F.M., Lin'ko I.V., Ezhov A.I., Komissarova L.N., Kuznetsova R.V.
Russian Journal of Inorganic Chemistry. Том 43. 1998. С. 1343-1345
Kostrikin A.V., Spiridonov F.M., Lin'ko I.V., Ezhov A.I., Kuznetsova R.V., Martynova S.V., Komissarova L.M.
Russian Journal of Inorganic Chemistry. Том 46. 2001. С. 639-641

Страница 1 из 2. Записи с 1 по 15 из 16