Dzhevakov P.B.

Список записей

Отображать:
Tuskaev V.A., Gagieva S.C., Kurmaev D.A., Bogdanov V.S., Magomedov K.F., Mikhaylik E.S., Golubev E.K., Buzin M.I., Nikiforova G.G., Vasil'ev V.G., Khrustalev V.N., Dorovatovskii P.V., Bakirov A.V., Shcherbina M., Dzhevakov P.B., Bulychev B.M.
Applied Organometallic Chemistry. John Wiley and Sons Ltd. Том 35. 2021.
Ageshina A.A., Topchiy M.A., Dzhevakov P.B., Kirilenko N.Yu., Rzhevskiy S.A., Bermeshev M.V., Nechaev M.S., Asachenko A.F., Khrustalev V.N.
Успехи синтеза и комплексообразования: сборник тезисов четвертой международной научной конференции: в 2 ч. Москва, РУДН, 24–28 апреля 2017 г.: Ч. 2 : Секции «Неорганическая и координационная химия», «Физическая и коллоидная химия». РУДН. 2019. 87 с.

Страница 1 из 1. Записи с 1 по 4 из 4

Другие авторы