Puchkova A.N.

Список записей

Отображать:
Putilov A.A., Sveshnikov D.S., Puchkova A.N., Dorokhov V.B., Bakaeva Z.B., Yakunina E.B., Starshinov Y.P., Torshin V.I., Alipov N.N., Sergeeva O.V., Trutneva E.A., Lapkin M.M., Lopatskaya Z.N., Budkevich R.O., Budkevich E.V., Dyakovich M.P., Donskaya O.G., Plusnin J.M., Delwiche B., Colomb C., Neu D., Mairesse O.
Personality and Individual Differences. Elsevier Ltd. Том 168. 2021.
Dorokhov V.B., Puchkova A.N., Taranov A.O., Slominsky P.A., Tupitsina T.V., Ivanov I.D., Vavilin V.A., Nechunaev V.V., Kolomeichuk S.N., Morozov A.V., Budkevich E.V., Budkevich R.O., Dementienko V.V., Sveshnikov D/S., Donskaya O.G., Putilov A.A.
Biological Rhythm Research. Taylor and Francis Ltd.. 2017. С. 1-1

Страница 1 из 1. Записи с 1 по 9 из 9

Другие авторы