Ivanov G.G.

Список записей

Отображать:
Trunina I.I., Bulanova N.A., Shchelykalina S.P., Ivanov G.G., Starunova O.A.
Rossiyskiy Vestnik Perinatologii i Pediatrii. National Academy of Pediatric Science and Innovation. Том 66. 2021. С. 69-77
Maslennikov Yu.V., Primin M.A., Slobodtchikov V.Yu., Nedayvoda I.V., Krymov V.A., Khanin V.V., Ivanov G.G., Bulanova N.A., Kuznetsova S.Yu., Gunaeva V.N.
Biomedical Engineering. Springer New York LLC. Том Volume 51 Issue3. 2017. С. 153-156
Azizova O.A., Drinitsina S.V., Piryazev A.P., Korinevich A.Yu., Ivanov G.G.
Бюллетень экспериментальной биологии и медицины Клеточные технологии в биологии и медицине. New York Consultants BureauSpringer / Автономная некоммерческая организация Издательство Российской академии медицинских наук. Том 144. 2007. С. 421-427

Страница 1 из 1. Записи с 1 по 8 из 8

Другие авторы