Благодатская Е.В.

Blagodatskaya E.V.
blagodatskaya-ev@rudn.ru

Список записей

Отображать:
Blagodatskaya Evgenia, Kuzyakov Yakov, Horwath William R., Dorodnikov Maxim
Soil Biology and Biochemistry. Elsevier Ltd. Том 128. 2019. С. 66-78

Страница 1 из 2. Записи с 1 по 15 из 26

Другие авторы