Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология

Type
Journal
Publisher
Общество с ограниченной ответственностью Глобал медиа технологии
Codes
ISSN: 1682-8658
Date of creation
20.10.2018
Date of change
20.10.2018
Short link
https://repository.rudn.ru/en/recordsources/recordsource/2054/
Share

List of records

Display:
Solovev E.A., Kovalenko T.V., Duvanskiy V.A.
Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. Общество с ограниченной ответственностью Глобал медиа технологии. 2021. P. 74-81
Соловьев Е.А., Коваленко Т.В., Дуванский В.А.
Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. Общество с ограниченной ответственностью Глобал медиа технологии. 2021. P. 74-81
Mukhin V.E., Konstantinova Y.S., Gimadiev R.R., Mazurchik N.V.
Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. Общество с ограниченной ответственностью Глобал медиа технологии. 2021. P. 81-89
Боброва О.П., Шнайдер Н.А., Петрова М.М., Зобова С.Н., Дыхно Ю.А., Зырянов С.К., Бобров А.В., Насырова Р.Ф., Липинский Л.В., Полякова А.С., Мельникова О.Д.
Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. Общество с ограниченной ответственностью Глобал медиа технологии. 2021. P. 136-145
Bobrova O.P., Shnayder N.A., Petrova M.M., Zobova S.N., Dykhno Y.A., Zyryanov S.K., Bobrov A.V., Nasyrova R.F., Lipinsky L.V., Polyakova A.S., Melnikova O.D.
Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. Общество с ограниченной ответственностью Глобал медиа технологии. Vol. 187. 2021. P. 136-145
Malyutina N.N., Kurnikova I.A., Akhmadullina G.I.
Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. Общество с ограниченной ответственностью Глобал медиа технологии. 2020. P. 19-26
Малютина Н.Н., Курникова И.А., Ахмадуллина Г.И.
Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. Общество с ограниченной ответственностью Глобал медиа технологии. 2020. P. 19-26
Малютина Н.Н., Курникова И.А., Смирнова Е.Н., Лузина С.В., Соснин Д.Ю.
Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. Общество с ограниченной ответственностью Глобал медиа технологии. 2020. P. 27-33
Malyutina N.N., Kurnikova I.A., Smirnova E.N., Luzina S.V., Sosnin D.Yu.
Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. Общество с ограниченной ответственностью Глобал медиа технологии. 2020. P. 27-33
Дуванский В.А., Белков А.В.
Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. Общество с ограниченной ответственностью Глобал медиа технологии. 2020. P. 67-71
Golubev Y.Y., Lychkova A.E., Severin A.E., Torshin V.I., Starshinov Y.P., Golubeva G.Y., Samsonova N.G., Puzikov A.M.
Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. Общество с ограниченной ответственностью Глобал медиа технологии. 2019. P. 40-50
Chernykh D.A., Duvanskiy V.A.
Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. Общество с ограниченной ответственностью Глобал медиа технологии. 2019. P. 100-104
Lazebnik L.B., Alexeenko S.A., Lyalukova E.A., Samsonov A.A., Bordin D.S., Tsukanov V.V., Alekseev N.Y., Abdulkhakov R.A., Abdulkhakov S.R., Arkin O.B., Akhmedov V.A., Bakulin I.G., Bakulina N.V., Bashaeva R.G., Batischeva G.A., Belova I.I., Vasilyev N.N., Vise-Khripunova M.A., Vlasova T.V., Voronina N.V., Vyuchnova E.S., Vyalov S.S., Gimaeva Z.F., Golovanova E.V., Grebeneva L.S., Grigorieva I.N., Dekhnich N.N., Dmitrieva T.V., Dolgalev I.V., Drozdov V.N., Dyatchina L.I., Zhestkova T.V., Zhilina A.A., Kazakova E.V., Kareva E.N., Kashkina E.I., Kizova E.A., Kozlova I.V., Kozlova N.M., Kolesnikova S.M., Kolodey E.N., Kompaniets O.G., Kononova A.G., Konyshko N.A., Korochanskaya N.V., Kulakova N.V., Kurguzova D.O., Lapina E.D., Lee E.D., Luzina E.V., Mironchev O.V., Mozes K.B., Mokshina M.V., Mubarakshina O.A., Nevzorova V.A., Nepomnyashchikh D.L., Nikolaeva N.N., Onuchina E.V., Otteva E.N., Panina E.S., Pakhomova I.G., Petrova M.M., Petrunko I.L., Peshekhonov S.G., Pleshkova M.A., Podyapolskaya I.A., Pozdnyakova O.Y., Ponomareva I.B., Putintseva I.V., Ryzhkova O.V., Saifutdinov R.G., Sarsenbaeva A.S., Sviridova T.N., Selivanova G.B., Serebrova S.Y., Smolkova L.G., Starodubtsev A.K., Stepchenko A.A., Stefaniuk O.V., Tarasova G.N., Tomina E.A., Turkina S.V., Turchina M.S., Umetov M.A., Fedorishina O.V., Fedorova L.V., Khabarova J.A., Khamnagadaev I.I., Khlynova O.V., Khripunova I.G., Chernysheva E.N., Shatokhina N.S., Shevyakov M.A., Shpuntov M.G., Yurchenko I.N., Yakovlev A.A., Yacob O.V., Yankovaya T.N.
Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. Общество с ограниченной ответственностью Глобал медиа технологии. 2018. P. 4-18
Ivanov A.S., Romanova V.A., Kolesnikova I.A., Arisheva O.S., Garmash I.V., Kobalava Z.D.
Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. Общество с ограниченной ответственностью Глобал медиа технологии. 2018. P. 52-57

Page 1 of 2. Items from 1 to 25 of 49

Other record sources