USE OF MOLECULAR ELECTROSTATIC POTENTIAL FOR THE DESCRIPTION OF SYMMETRICAL ELECTRON EXCHANGE-REACTION IN THE ARENE-ANION-ARENE RADICAL SYSTEM

Authors
VENER M.V. , CHEPRAKOV A.V. , IOFFE N.T. , MAIRANOVSKII V.G.
Publisher
MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук"
Number of issue
4
Language
Russian
Pages
510-515
Status
Published
Volume
9
Year
1990
Date of creation
19.10.2018
Date of change
19.10.2018
Short link
https://repository.rudn.ru/en/records/article/record/9894/
Share

Other records

KONDRASHEVA V.S., KVOKOVA I.M., IVANOVA L.K., FROLOVA V.N.
Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii, Seriya Khimiya i Khimicheskaya Tekhnologiya. Ivanovo State University of Chemistry and Technology. Vol. 33. 1990. P. 90-92
KUZNETSOV V.V., PROSTAKOV N.S.
Chemistry of Heterocyclic Compounds / KHIMIYA GETEROTSIKLICHESKIKH SOEDINENII. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1990. P. 5-32