32nd Congress of the ESP and XXXIII International Congress of the IAP (vol 477, pg S1, 2020)

Authors
Banin V.V. , Eremina I.Z. 1 , Zhuk I. 1 , Ondar Y. , Grinberg M. 1 , Kastyro I.V. 1 , Kostyaeva M. 1 , Torshin V. 1 , Gushchina Y. 1 , Kovalenko A.N. 1 , Pryanikov P. , Ermakova N.V. , Reshetov I. , Popadyuk V. 1 , Chernolev A. , Korovyakova E. , Ermakova N. , Surovtsev V. , Sinelnikova A.
Publisher
Springer-Verlag GmbH
Number of issue
4
Language
English
Pages
817-817
Status
Published
Volume
478
Year
2021
Organizations
  • 1 Peoples’ Friendship University of Russia
Date of creation
20.04.2021
Date of change
07.06.2022
Short link
https://repository.rudn.ru/en/records/article/record/73282/
Share

Other records