Ivanova T.M.

tiva@igic.ras.ru

List of records

Display:
LINKO I.V., ZAITSEV B.E., MOLODKIN A.K., IVANOVA T.M., LINKO R.V.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 28. 1983. P. 1520-1530
RUDNITSKAYA O.V., LINKO I.V., IVANOVA T.M., PICHKOV V.N., GRIBANOVSKAYA M.G., LINKO R.V.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 31. 1986. P. 3173-3175
PALOMINO M.IL., ZAITSEV B.E., GRIDASOVA R.K., IVANOVA T.M.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 33. 1988. P. 2347-2352
PALOMINO L.MI., ZAITSEV B.E., IVANOVA T.M., ABRAMENKO P.I.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 34. 1989. P. 2901-2906

Page 1 of 1. Items from 1 to 21 of 21

Other authors