Elsgolts S.L.

List of records

Display:
GUTSUNAYEV T.I., ELSGOLTS S.L.
IZVESTIYA VYSSHIKH UCHEBNYKH ZAVEDENII FIZIKA / Russian Physics Journal. Издательство научно-технической литературы. Vol. 30. 1987. P. 114-115
GUTSUNAEV T.I., ELSGOLTS S.L.
ZHURNAL EKSPERIMENTALNOI I TEORETICHESKOI FIZIKI / Journal of Experimental and Theoretical Physics. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 104. 1993. P. 2257-2264

Page 1 of 1. Items from 1 to 4 of 4

Other authors