Simonova L.A.

List of records

Display:
STASHENKO E.E., ZAKHAROV P.I., KUZNETSOV V.V., GAIVORONSKAYA L.A., SIMONOVA L.A., SUBBOTIN B.S., ZHILNIKOV V.G., RAEVSKII N.I., PROSTAKOV N.S.
Chemistry of Heterocyclic Compounds / KHIMIYA GETEROTSIKLICHESKIKH SOEDINENII. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1990. P. 380-387
Shevtsov V.K., Varlamov A.V., Poshivalov S.G., Simonova L.A., Prostakov N.S.
Chemistry of Heterocyclic Compounds. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Vol. 22. 1986. P. 577-580
Stashenko E.E., Zakharov P.I., Kuznetsov V.V., Gaivoronskaya L.A., Simonova L.A., Subbotin B.S., Zhil'nikov V.G., Raevskii N.I., Prostakov N.S.
Chemistry of Heterocyclic Compounds. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Vol. 26. 1990. P. 326-332

Page 1 of 1. Items from 1 to 4 of 4

Other authors