Venskovskii N.U.

List of records

Display:
IVANOVEMIN B.N., VENSKOVSKII N.U., ZAITSEV B.E., BORZOVA L.D., LINKO I.V., EZHOV A.I.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 21. 1976. P. 2438-2442
LINKO I.V., IVANOVEMIN B.N., MOLODKIN A.K., BORZOVA L.D., ZAITSEV B.E., VENSKOVSKII N.U., DOLGANEV V.P.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 23. 1978. P. 2151-2154
LINKO I.V., VENSKOVSKII N.U., MOLODKIN A.K.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 26. 1981. P. 160-163
LINKO I.V., MOLODKIN A.K., ZAITSEV B.E., DOLGANEV V.P., VENSKOVSKII N.U.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 28. 1983. P. 1770-1774
TSARYUK V.I., VENSKOVSKII N.U., ZOLIN V.F., MARKUSHEV V.M., NGASSAPA F.NB., TARAROV A.V., TUPOLEVA A.L.
KOORDINATSIONNAYA KHIMIYA / Russian Journal of Coordination Chemistry. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 19. 1993. P. 844-848
BOGATOV Y.E., VENSKOVSKII N.U., NGASSAPA F.N., SAFRONENKO M.G., TARAROV A.V.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 40. 1995. P. 1110-1113
Safronenko M.G., Novikova T.E., Bogatov Y.E., Venskovskii N.U.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 41. 1996. P. 1830-1832

Page 1 of 6. Items from 1 to 15 of 79

Other authors