Shalimov V.P.

List of records

Display:
Prostakov N.S., Shalimov V.P., Manrikes S.I., Savina A.A., Zakharov V.F., Zvolinskii V.P.
Chemistry of Heterocyclic Compounds. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Vol. 12. 1977. P. 187-190
Prostakov N.S., Shalimov V.P., Montenegro Cordova G.B.
Chemistry of Heterocyclic Compounds. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Vol. 21. 1985. P. 1148-1150
Prostakov N.S., Shalimov V.P., Kruglyak E.V., Montenegro Cordova G.B.
Chemistry of Heterocyclic Compounds. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Vol. 22. 1986. P. 640-642

Page 2 of 2. Items from 16 to 26 of 26