Zaikin V.G.

List of records

Display:
MIKAYA A.I., SOLDATENKOV A.T., FEDOROV V.O., ZAIKIN V.G., PROSTAKOV N.S.
ZHURNAL ORGANICHESKOI KHIMII. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Санкт-Петербургская издательская фирма "Наука" Академиздатцентра РАН. Vol. 16. 1980. P. 1078-1082

Page 1 of 2. Items from 1 to 15 of 29

Other authors