Fedorov V.O.

List of records

Display:
PROSTAKOV N.S., SOLDATENKOV A.T., FEDOROV V.O.
ZHURNAL ORGANICHESKOI KHIMII. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Санкт-Петербургская издательская фирма "Наука" Академиздатцентра РАН. Vol. 15. 1979. P. 1109-1109
PROSTAKOV N.S., SOLDATENKOV A.T., FEDOROV V.O.
Chemistry of Heterocyclic Compounds / KHIMIYA GETEROTSIKLICHESKIKH SOEDINENII. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1979. P. 1101-1103
PROSTAKOV N.S., FEDOROV V.O., SOLDATENKOV A.T.
ZHURNAL ORGANICHESKOI KHIMII. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Санкт-Петербургская издательская фирма "Наука" Академиздатцентра РАН. Vol. 16. 1980. P. 2373-2375
MIKAYA A.I., SOLDATENKOV A.T., FEDOROV V.O., ZAIKIN V.G., PROSTAKOV N.S.
ZHURNAL ORGANICHESKOI KHIMII. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Санкт-Петербургская издательская фирма "Наука" Академиздатцентра РАН. Vol. 16. 1980. P. 1078-1082
MOBIO I.G., SOLDATENKOV A.T., AGEEV E.A., FEDOROV V.O., TURDYBEKOV K.M., STRUCHKOV Y.T., AKIMOV V.M., PROSTAKOV N.S.
Chemistry of Heterocyclic Compounds / KHIMIYA GETEROTSIKLICHESKIKH SOEDINENII. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1990. P. 1352-1359
Prostakov N.S., Soldatenkov A.T., Fedorov V.O.
Chemistry of Heterocyclic Compounds. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Vol. 15. 1979. P. 902-904
Prostakov N.S., Fedorov V.O., Soldatenkov A.T.
Chemistry of Heterocyclic Compounds. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Vol. 15. 1979. P. 899-901
Prostakov N.S., Soldatenkov A.T., Fedorov V.O., Mobio S., Galiullin M.A.
Chemistry of Heterocyclic Compounds. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Vol. 16. 1980. P. 1149-1153
Prostakov N.S., Soldatenkov A.T., Fedorov V.O., Semikopnyi A.I., Sytinskii I.A., Borisov M.I., Mufazalova T.P.
Pharmaceutical Chemistry Journal. Vol. 15. 1981. P. 583-586
Prostakov N.S., Soldatenkov A.T., Radzhan P.K., Fedorov V.O., Fomichev A.A., Rezakov V.A.
Chemistry of Heterocyclic Compounds. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Vol. 18. 1982. P. 390-394

Page 1 of 2. Items from 1 to 15 of 22

Other authors