Dorofeeva G.I.

List of records

Display:
Kryvenko L.I., Zvolinskii O.V., Soldatenkov A.T., Kurbatova A.I., Dorofeeva G.I., Kuleshova L.N., Khrustalev V.N.
Chemistry of Heterocyclic Compounds / KHIMIYA GETEROTSIKLICHESKIKH SOEDINENII. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 2005. P. 864-873
Kryvenko L.I., Zvolinskii O.V., Soldatenkov A.T., Kurbatova A.I., Dorofeeva G.I., Kuleshova L.N., Khrustalev V.N.
Chemistry of Heterocyclic Compounds. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Vol. 41. 2005. P. 745-753

Page 1 of 1. Items from 1 to 12 of 12

Other authors