Kuchkovskaya O.V.

List of records

Display:
Nevskaya E.Yu, Kuchkovskaya O.V., Kutepov A.M., Gorichev I.G., Izotov A.D., Zaitsev B.E.
Theoretical Foundations of Chemical Engineering. Vol. 34. 2000. P. 292-297

Page 1 of 1. Items from 1 to 2 of 2