Зайцев Б.Е.

Zaitsev B.E.

List of records

Display:
DAVYDOV V.V., ZAITSEV B.E., TSYBULEVSKII A.G., KRYUKOVA L.V., KAZANSKII L.P., EZHOV A.I., KUKALENKO S.S.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 33. 1988. P. 2036-2042
PALOMINO M.IL., ZAITSEV B.E., GRIDASOVA R.K., IVANOVA T.M.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 33. 1988. P. 2347-2352
SOKOL V.I., DAVYDOV V.V., PORAIKOSHITS M.A., ZAITSEV B.E., PALISHKIN M.V., KUKALENKO S.S.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 34. 1989. P. 884-891
PALOMINO L.MI., ZAITSEV B.E., IVANOVA T.M., ABRAMENKO P.I.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 34. 1989. P. 2901-2906
BATSANOV A.S., STRUCHKOV Y.T., RYABOV M.A., ZAITSEV B.E., BORZHES A.Z., KISILITSA P.P., GRANOVSKII G.I.
KOORDINATSIONNAYA KHIMIYA / Russian Journal of Coordination Chemistry. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 17. 1991. P. 1663-1667
ZAITSEV B.E., NDONGO K.A., ODINETS Z.K., GROMOV D.N., KRASNOVA L.B.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 36. 1991. P. 1487-1493
DAVYDOV V.V., SOKOL V.I., VENER M.V., PETRISHCHEVA L.P., ZAITSEV B.E., PORAIKOSHITS M.A.
KOORDINATSIONNAYA KHIMIYA / Russian Journal of Coordination Chemistry. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 18. 1992. P. 1135-1142
NEVSKAYA E.Y., GORICHEV I.G., ZAITSEV B.E., SHAPLYGIN I.S.
ZHURNAL FIZICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Physical Chemistry A. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 66. 1992. P. 2396-2403
DAVYDOV V.V., LEVOV A.N., SKOMOROKHOVA A.I., KUZNETSOV S.L., ZAITSEV B.E., PROSTAKOV N.S., VARLAMOV A.V.
ZHURNAL ORGANICHESKOI KHIMII. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Санкт-Петербургская издательская фирма "Наука" Академиздатцентра РАН. Vol. 29. 1993. P. 196-201
GORICHEV I.G., SHAPLYGIN I.S., EGOROVA O.A., ZAITSEV B.E., YASHKICHEV V.I., NIKIFOROVA G.E.
KOORDINATSIONNAYA KHIMIYA / Russian Journal of Coordination Chemistry. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 19. 1993. P. 553-558
DAVYDOV V.V., SOKOL V.I., BALEBANOVA E.V., BELYAEVA V.K., SHKLYAEV Y.V., MAROV I.N., ZAITSEV B.E., PORAIKOSHITS M.A.
KOORDINATSIONNAYA KHIMIYA / Russian Journal of Coordination Chemistry. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 19. 1993. P. 803-808
DAVYDOV V.V., SARABIA M.G., EZHOV A.I., SHEBAN G.V., KUZNETSOV S.L., MZHELSKAYA M.A., PISKUNOV A.V., SHVARTSBERG M.S., ZAITSEV B.E.
KOORDINATSIONNAYA KHIMIYA / Russian Journal of Coordination Chemistry. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 20. 1994. P. 144-149
SABIROV V.K., PORAIKOSHITS M.A., STRUCHKOV Y.T., NAVA E.U., ZAITSEV B.E., AKIMOV V.M., PETRISHCHEVA L.P.
KOORDINATSIONNAYA KHIMIYA / Russian Journal of Coordination Chemistry. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 20. 1994. P. 371-375

Page 2 of 7. Items from 51 to 100 of 325

Other authors