Gilfanov S.I.

List of records

Display:
Borgkhut R.J, Gilfanov S.I.
Modern Paradigm of the Scientific Knowledge: Actuality and Prospects: proceedings of the V International Multidisciplinary Scientific and Practical Conference in Foreign Languages. Языки Народов Мира. 2017. P. 79-80
Smyshlyaev I.A., Gilfanov S.I., Kopylov V.A., Gilmutdinov R.G., Pulin A.A., Korsakov I.N., Gilmutdinova I.R., Petrikina A.P., Eremin P.S., Kruchkova O.V., Abeltsev V.P., Zagorodniy N.V., Zorin V.L., Vasilyev V.S., Pupynin D.Y., Eremin I.I.
TRAVMATOLOGIYA I ORTOPEDIYA ROSSII. VREDEN RUSSIAN RESEARCH INST TRAUMATOLOGY & ORTHOPEDICS. Vol. 23. 2017. P. 17-31

Page 1 of 1. Items from 1 to 2 of 2

Other authors