Putintsev V.A.

List of records

Display:
Romanova O.L., Bogomolov D.V., Putintsev V.A., Sundukov D.V., Smirnov A.V., Dzhuvalyakov P.G.
Судебная медицина. Ассоциация судебно-медицинских экспертов. Vol. 7. 2021. P. 172-179

Page 1 of 1. Items from 1 to 1 of 1

Other authors