Tret'yakova V.A.

List of records

Display:
Tret'yakov A.Yu., Zakharchenko S.P., Tret'yakova V.A., Ermilov O.V., Shekhovtsov S.A., Khabibulin R.R., Aleinikova K.S., Dan V.S., Leshcheva N.A.
Terapevticheskii Arkhiv. Vol. 90. 2018. P. 96-100
Tret'yakov A.Yu., Zakharchenko S.P., Tret'yakova V.A.
Pulmonologiya. Medical Education. Vol. 28. 2018. P. 75-83

Page 1 of 1. Items from 1 to 3 of 3

Other authors