Omarov I.A.

List of records

Display:
Votrin S.V., Vorobyev S.I., Bolevich S., Bolevich S.S., Orlova A., Tachieva B.I., Yriyevich K.D., Tuan N.M., Sinelnikova T.G., Novikov A., Omarov I.A.
Serbian Journal of Experimental and Clinical Research. University of Kragujevac, Faculty of Science. Vol. 20. 2019. P. 245-250
Sizova Z.M., Zakharova V.L., Alibeyli K.A., Medvedev O.S., Shikh E.V., Bolevich S.B., Bolevich S.S., Vorobyev S.I., Votrin S.V., Padalko V.V., Novikov A.A., Omarov I.A.
Serbian Journal of Experimental and Clinical Research. University of Kragujevac, Faculty of Science. Vol. 19. 2018. P. 141-149

Page 1 of 1. Items from 1 to 3 of 3

Other authors