Eremina I.Z.

List of records

Display:
Kostyaeva M., Kastyro I.V., Gushchina Y., Kostyaeva M., Banin V.V., Kastyro I.V., Eremina I.Z., Zhuk I., Ondar Y., Grinberg M., Kastyro I.V., Kostyaeva M., Torshin V., Gushchina Y., Kovalenko A.N., Pryanikov P., Ermakova N.V., Reshetov I., Popadyuk V., Chernolev A., Kastyro I.V., Kostyaeva M., Kastyro I.V., Korovyakova E., Kastyro I.V., Kostyaeva M., Torshin V., Kastyro I.V., Kostyaeva M., Popadyuk V., Ermakova N., Surovtsev V., Gushchina Y., Kovalenko A., Kastyro I.V., Pryanikov P., Sinelnikova A., Popadyuk V., Gushchina Y., Kovalenko A.N., Kostyaeva M., Kostyaeva M., Kastyro I.V., Korovyakova E.
Virchows Archiv-European Journal of Pathology. Springer-Verlag GmbH. Vol. 478. 2021. P. 817-817
Kulchenko N.G., Kostin A.A., Chibisov S.M., Eremina I.Z., Tolkachev A.O., Syatkin S.P., Skorik A.S., Myandina G.I., Blagonravov M.L., Kuznetsov V.I.
Research Journal of Pharmacy and Technology. Vol. Vol10. 2017. P. 696-698
MEDVEDEV D.I., BABICHENKO I.I., KRAVTSOVA A.I., EREMINA I.Z.
Bulletin of Experimental Biology and Medicine. New York Consultants BureauSpringer / Автономная некоммерческая организация Издательство Российской академии медицинских наук. Vol. 106. 1988. P. 1039-1042

Page 1 of 2. Items from 1 to 25 of 34

Other authors