Ivashchenko K.V.

List of records

Display:
Vasenev V.I., Slukovskaya M.V., Cheng Z., Paltseva A.A., Nehls T., Korneykova M.V., Vasenev I.I., Romzaykina O.N., Ivashchenko K.V., Sarzhanov D.A., Sotnikova Y.L., Ryzhkov O.V., Alaeva L.A., Belik A.V., Devyatova T.A., Gorbov S.N., Bezuglova O.S., Dolgikh A.V., Konstantinov P.I., Konstantinova A.V., Yaroslavtsev A.M., Chernyshova M.S., Morin T., Ryazanov A.V., Gosse D.D., Dovletyarova E.A.
Journal of Environmental Quality. John Wiley and Sons Inc. 2020.
Stoorvogel J.J., Plyushchikov V.G., Ananyeva N.D., Ivashchenko K.V., Romzaykina O.N., Vasenev V.I.
RUDN Journal of Agronomy and Animal Industries. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Российский университет дружбы народов (РУДН). 2016. P. 94-107

Page 1 of 2. Items from 1 to 15 of 17

Other authors