Tsvetkov V.V.

List of records

Display:
TSVETKOV V.V., NECHITAILOV P.B., KRASNYIADMONI L.V., KAPLINA K.V., YAGODOVSKII V.D.
ZHURNAL NAUCHNOI I PRIKLADNOI FOTOGRAFII / Scientific & applied photography. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Федеральное государственное унитарное предприятие "Академический научно-издательский, производственно-полиграфический и книгораспространительский центр "Наука". Vol. 28. 1983. P. 23-25
MIKHALENKO I.I., TSVETKOV V.V., SAMUILOVA O.K., KRASNYIADMONI L.V., KAPLIN S.V., YAGODOVSKII V.D.
ZHURNAL NAUCHNOI I PRIKLADNOI FOTOGRAFII / Scientific & applied photography. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Федеральное государственное унитарное предприятие "Академический научно-издательский, производственно-полиграфический и книгораспространительский центр "Наука". Vol. 30. 1985. P. 241-247
KRASNYIADMONI L.V., SAMUILOVA O.K., TSVETKOV V.V., KAPLIN S.V., YAGODOVSKII V.D.
ZHURNAL NAUCHNOI I PRIKLADNOI FOTOGRAFII / Scientific & applied photography. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Федеральное государственное унитарное предприятие "Академический научно-издательский, производственно-полиграфический и книгораспространительский центр "Наука". Vol. 30. 1985. P. 3-4
AVOSE D.S., TSVETKOV V.V., YAGODOVSKII V.D.
ZHURNAL NAUCHNOI I PRIKLADNOI FOTOGRAFII / Scientific & applied photography. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Федеральное государственное унитарное предприятие "Академический научно-издательский, производственно-полиграфический и книгораспространительский центр "Наука". Vol. 38. 1993. P. 27-31
AVOSE D.S., TSVETKOV V.V., YAGODOVSKII V.D.
ZHURNAL NAUCHNOI I PRIKLADNOI FOTOGRAFII / Scientific & applied photography. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Федеральное государственное унитарное предприятие "Академический научно-издательский, производственно-полиграфический и книгораспространительский центр "Наука". Vol. 39. 1994. P. 20-23

Page 1 of 2. Items from 1 to 15 of 22

Other authors