Chesnokova V.L.

List of records

Display:
Kravtsov E.G., Yermolayev A.V., Anokhina I.V., Yashina N.V., Chesnokova V.L., Dalin M.V.
Bulletin of Experimental Biology and Medicine. New York Consultants BureauSpringer / Автономная некоммерческая организация Издательство Российской академии медицинских наук. Vol. 145. 2008. P. 232-234
Anokhina I.V., Kravtsov E.G., Protsenko A.V., Yashina N.V., Yermolaev A.V., Chesnokova V.L., Dalin M.V.
Bulletin of Experimental Biology and Medicine. New York Consultants BureauSpringer / Автономная некоммерческая организация Издательство Российской академии медицинских наук. Vol. 143. 2007. P. 359-362
Anokhina I.V., Kravtsov E.G., Yashina N.V., Ermolaev A.V., Chesnokova V.L., Dalin M.V.
Bulletin of Experimental Biology and Medicine. New York Consultants BureauSpringer / Автономная некоммерческая организация Издательство Российской академии медицинских наук. Vol. 142. 2006. P. 609-613
Beskhlebnaya V.A., Aprikyan P., Chesnokova V., Sokurenko E.V., Trinchina E.V.
Bulletin of Experimental Biology and Medicine. New York Consultants BureauSpringer / Автономная некоммерческая организация Издательство Российской академии медицинских наук. Vol. 141. 2006. P. 339-342

Page 1 of 1. Items from 1 to 10 of 10

Other authors