Borisova K.K.

List of records

Display:
Potkin V.I., Petkevich S.K., Kletskov A.V., Kolesnik I.A., Dikusar E.A., Rozentsveig I.B., Levkovskaya G.G., Nasirova D.K., Borisova K.K., Zubkov F.I.
Russian Journal of Organic Chemistry. Vol. 54. 2018. P. 452-462

Page 1 of 1. Items from 1 to 7 of 7

Other authors