Pisaryuk A.S.

List of records

Display:
Bovt E.A., Brazhnik V.A., Bulanov A.Yu., Vasilyeva E.Yu., Vuimo T.А., Zateyshchikov E.N., Lipets D.A., Karamzin S.S., Lysenko M.A., Morozova D.A., Nechipurenko D.Yu., Pisaryuk A.S., Protsenko D.A., Pyregov A.V., Rumyantsev S.A., Spiridonov I.S., Tsarenko S.V., Shakhidzhanov S.S., Ataullakhanov F.I., Rumyantsev A.G.
Pediatriya - Zhurnal im G.N. Speranskogo. Vol. 99. 2020. P. 62-73
Pisaryuk A.S., Povalyaev N.M., Soseliya N.N., Lukina O.I., Kotova E.O.
Modern paradigm of the Scientific Knowledge: Actuality and Prospects: Proceeding of the IV International Multidisciplinary Scientific and Practical Conference in Foreign Languages "Modern paradigm of the Scientific Knowledge: Actuality and Prospects"(Moscow, April, 13, 2016). Языки народов мира. 2016. P. 165-166

Page 1 of 2. Items from 1 to 15 of 19

Other authors