Kolosov E.N.

List of records

Display:
KONDRASHEVA V.S., KOLOSOV E.N., MANGA D., KRASNYIADMONI L.V., SHAMSHEVA T.I., YAGODOVSKII V.D.
ZHURNAL NAUCHNOI I PRIKLADNOI FOTOGRAFII / Scientific & applied photography. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Федеральное государственное унитарное предприятие "Академический научно-издательский, производственно-полиграфический и книгораспространительский центр "Наука". Vol. 38. 1993. P. 32-38
KOLOSOV E.N., KONDRASHEVA V.S., PITCHAIMUTKHU J., SABLIN V.V., KRASNYIADMONI L.V., YAGODOVSKII V.D.
ZHURNAL NAUCHNOI I PRIKLADNOI FOTOGRAFII / Scientific & applied photography. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Федеральное государственное унитарное предприятие "Академический научно-издательский, производственно-полиграфический и книгораспространительский центр "Наука". Vol. 38. 1993. P. 8-13

Page 1 of 1. Items from 1 to 10 of 10

Other authors