Primin M.A.

List of records

Display:
Maslennikov Yu.V., Primin M.A., Slobodtchikov V.Yu., Nedayvoda I.V., Krymov V.A., Khanin V.V., Ivanov G.G., Bulanova N.A., Kuznetsova S.Yu., Gunaeva V.N.
Biomedical Engineering. Springer New York LLC. Vol. Volume 51 Issue3. 2017. P. 153-156

Page 1 of 1. Items from 1 to 1 of 1