Mikhaylova N.M.

List of records

Display:
Zubkov F.I., Zaytsev V.P., Nikitina E.V., Mikhaylova N.M., Alexandrov G.G., Borisov R.S., Varlamov A.V.
Chemistry of Heterocyclic Compounds / KHIMIYA GETEROTSIKLICHESKIKH SOEDINENII. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 2005. P. 303-304
Zubkov F.I., Zaytsev V.P., Nikitina E.V., Mikhaylova N.M., Aleksandrov G.G., Borisov R.S., Varlamov A.V.
Chemistry of Heterocyclic Compounds. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Vol. 41. 2005. P. 273-274

Page 1 of 1. Items from 1 to 2 of 2

Other authors