Vorobiev I.V.

List of records

Display:
Voskressensky L.G., Borisova T.N., Vorobiev I.V., Varlamov A.V.
Chemistry of Heterocyclic Compounds / KHIMIYA GETEROTSIKLICHESKIKH SOEDINENII. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 2004. P. 1409-1410

Page 1 of 1. Items from 1 to 6 of 6

Other authors