Chernyshev A.I.

List of records

Display:
Varlamov A.V., Gozun S.V., Mikhailova N.M., Chernyshev A.I.
Chemistry of Heterocyclic Compounds / KHIMIYA GETEROTSIKLICHESKIKH SOEDINENII. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1999. P. 342-347
Varlamov A.V., Boltukhina E.V., Zubkov F.I., Sidorenko N.V., Chernyshev A.I., Grudinin D.G.
Chemistry of Heterocyclic Compounds / KHIMIYA GETEROTSIKLICHESKIKH SOEDINENII. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 2004. P. 27-33

Page 1 of 4. Items from 1 to 15 of 59

Other authors