Ivanov G.G.

List of records

Display:
Trunina I.I., Bulanova N.A., Shchelykalina S.P., Ivanov G.G., Starunova O.A.
Rossiyskiy Vestnik Perinatologii i Pediatrii. National Academy of Pediatric Science and Innovation. Vol. 66. 2021. P. 69-77
Maslennikov Yu.V., Primin M.A., Slobodtchikov V.Yu., Nedayvoda I.V., Krymov V.A., Khanin V.V., Ivanov G.G., Bulanova N.A., Kuznetsova S.Yu., Gunaeva V.N.
Biomedical Engineering. Springer New York LLC. Vol. Volume 51 Issue3. 2017. P. 153-156

Page 1 of 1. Items from 1 to 8 of 8

Other authors