Lukiyanova J.M.

List of records

Display:
Matsulevich Z.V., Lukiyanova J.M., Naumov V.I., Borisova G.N., Osmanov V.K., Borisov A.V., Grishina M.M., Khrustalev V.N.
Acta Crystallographica Section E: Crystallographic Communications. International Union of Crystallography. Vol. 75. 2019. P. 675-679

Page 1 of 1. Items from 1 to 7 of 7

Other authors