Зайцев Б.Е.

Zaitsev B.E.

Список записей

Отображать:
GORICHEV I.G., SHAPLYGIN I.S., EGOROVA O.A., ZAITSEV B.E., YASHKICHEV V.I., NIKIFOROVA G.E.
КООРДИНАЦИОННАЯ ХИМИЯ. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Том 19. 1993. С. 553-558
DAVYDOV V.V., SOKOL V.I., BALEBANOVA E.V., BELYAEVA V.K., SHKLYAEV Y.V., MAROV I.N., ZAITSEV B.E., PORAIKOSHITS M.A.
КООРДИНАЦИОННАЯ ХИМИЯ. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Том 19. 1993. С. 803-808
DAVYDOV V.V., SARABIA M.G., EZHOV A.I., SHEBAN G.V., KUZNETSOV S.L., MZHELSKAYA M.A., PISKUNOV A.V., SHVARTSBERG M.S., ZAITSEV B.E.
КООРДИНАЦИОННАЯ ХИМИЯ. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Том 20. 1994. С. 144-149
SABIROV V.K., PORAIKOSHITS M.A., STRUCHKOV Y.T., NAVA E.U., ZAITSEV B.E., AKIMOV V.M., PETRISHCHEVA L.P.
КООРДИНАЦИОННАЯ ХИМИЯ. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Том 20. 1994. С. 371-375
SOKOL V.I., DAVYDOV V.V., BALEBANOVA E.V., PORAIKOSHITS M.A., SHKLYAEV Y.V., ZAITSEV B.E.
КООРДИНАЦИОННАЯ ХИМИЯ. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Том 21. 1995. С. 325-331
SOKOL V.I., DAVYDOV V.V., BALEBANOVA E.V., PORAIKOSHITS M.A., SHKLYAEV Y.V., ZAITSEV B.E.
КООРДИНАЦИОННАЯ ХИМИЯ. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Том 21. 1995. С. 413-423
DAVYDOV V.V., SOKOL V.I., BALEBANOVA E.V., SHKLYAEV Y.V., ZAKHAROV V.F., KUZNETSOV S.L., ZAITSEV B.E.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1995. С. 922-933
Sokol V.I., Davydov V.V., Shklyaev Y.V., Kuzmina L.G., Glushkov V.A., Grafova T.L., PoraiKoshits M.A., Zaitsev B.E.
КООРДИНАЦИОННАЯ ХИМИЯ. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Том 21. 1995. С. 860-867
Zaitsev B.E., Zaitseva Y.N., Ryabov M.A., Zotova O.A., Kazankov M.V.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1996. С. 374-379
Sokol V.I., Ryabov M.A., Merkureva N.Y., Davydov V.V., Shklyaev Y.V., Sergienko V.S., Zaitsev B.E.
КРИСТАЛЛОГРАФИЯ. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Издательство: Российская академия наук / Издательство МАИК "Наука/Интерпериодика". Том 41. 1996. С. 483-489
Kuznetsov M.L., Medvedev Y.N., Bel'skii V.IK., Dement'ev A.I., Zaitsev B.E.
ЖУРНАЛ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Том 42. 1997. С. 1114-1119
Evtushenko Y.M., Zaitsev B.E., Ivanov V.M., Gitis K.M., Komarova E.Y.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1998. С. 58-62
Sokol V.I., Ryabov M.A., Davydov V.V., Merkur'eva N.Y., Shklyaev Y.V., Sergienko V.S., Zaitsev B.E.
ЖУРНАЛ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Том 43. 1998. С. 561-568
Sokol V., Ryabov M.A., Davydov V.V., Merkur'eva N.Y., Shklyaev Y.V., Sergienko V.S., Zaitsev B.E.
ЖУРНАЛ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Том 43. 1998. С. 1152-1159

Страница 3 из 7. Записи с 101 по 150 из 325

Другие авторы