Давыдов В.В.

Davydov V.V.
davydov_vv@pfur.ru

Список записей

Отображать:
DAVYDOV V.V., MAROV I.N., BELYAEVA V.K., KATUGIN A.S., ZAITSEV B.E., MOLODKIN A.K.
ЖУРНАЛ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Том 26. 1981. С. 969-973
DAVYDOV V.V., ZAITSEV B.E., TSYBULEVSKII A.G., KRYUKOVA L.V., KAZANSKII L.P., EZHOV A.I., KUKALENKO S.S.
ЖУРНАЛ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Том 33. 1988. С. 2036-2042
DAVYDOV V.V., SOKOL V.I., VENER M.V., PETRISHCHEVA L.P., ZAITSEV B.E., PORAIKOSHITS M.A.
КООРДИНАЦИОННАЯ ХИМИЯ. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Том 18. 1992. С. 1135-1142
DAVYDOV V.V., LEVOV A.N., SKOMOROKHOVA A.I., KUZNETSOV S.L., ZAITSEV B.E., PROSTAKOV N.S., VARLAMOV A.V.
ЖУРНАЛ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Санкт-Петербургская издательская фирма "Наука" Академиздатцентра РАН. Том 29. 1993. С. 196-201

Страница 3 из 11. Записи с 31 по 45 из 151

Другие авторы