Волков А.В.

Volkov A.V.

Список записей

Отображать:
Volkov A.V., Muraev A.A., Zharkova I.I., Voinova V.V., Akoulina E.A., Zhuikov V.A., Khaydapova D.D., Chesnokova D.V., Menshikh K.A., Dudun A.A., Makhina T.K., Bonartseva G.A., Asfarov T.F., Stamboliev I.A., Gazhva Y.V., Ryabova V.M., Zlatev L.H., Ivanov S.Y., Shaitan K.V., Bonartsev A.P.
Materials Science and Engineering C. Elsevier Ltd. Том 114. 2020.
Стамболиев И.А., Бонарцев А.П, Жаркова И.И., Акулина Е.А., Гажва Ю.В, Бонарцева Г.А., Мураев А.А., Рябова В.М, Волков А.В., Златев Л.Х.
Журнал научных статей Здоровье и образование в XXI веке. Некоммерческое партнерство Сообщество молодых врачей и организаторов здравоохранения. Том 20. 2018. С. 70-78
Bonartsev A.P., Muraev A.A., Deyev R.V., Volkov A.V.
Sovremennye Tehnologii v Medicine. Nizhny Novgorod State Medical Academy. Том 10. 2018. С. 26-33
Miklashevich I.M., Shkolnikova M.A., Gorbachevsky S.V., Shmalts A.A., Groznova O.S., Sadykova D.I., Yakovleva L.V., Degtyarev D.N., Burov A.A., Ovsyannikov D.Yu., Volkov A.V.
Cardiovascular Therapy and Prevention (Russian Federation). Vserossiiskoe Obshchestvo Kardiologov. Том 17. 2018. С. 101-124
Zernov A.L., Ivanov E.A., Makhina T.K., Myshkina V.L., Samsonova O.V., Feofanov A.V., Volkov A.V., Gazhva J.V., Muraev A.A., Ryabova V.M., Shaitan K.V., Ivanov S.Y., Bonartseva G.A., Bonartsev A.P.
Sovremennye Tehnologii v Medicine. Nizhny Novgorod State Medical Academy. Том 7. 2015. С. 50-56
Muraev A.A., Bonartsev A.P., Gazhva Y.V., Riabova V.M., Volkov A.V., Zharkova I.I., Stamboliev I.A., Kuznetsova E.S., Zhuikov V.A., Myshkina V.L., Mahina T.K., Bonartseva G.A., Yakovlev S.G., Kudryashova K.S., Voinova V.V., Mironov A.A., Shaitan K.V., Gazhva S.I., Ivanov S.Y.
Sovremennye Tehnologii v Medicine. Nizhny Novgorod State Medical Academy. Том 8. 2016. С. 42-49

Страница 2 из 2. Записи с 16 по 24 из 24

Другие авторы