NEARLY SYMMETRICAL AND ANTI-SYMMETRICAL SPACES WITH AFFINE CONNECTION

Number of issue
4
Language
Russian
Pages
454-455
Status
Published
Volume
337
Year
1994
Date of creation
19.10.2018
Date of change
19.10.2018
Short link
https://repository.rudn.ru/en/records/article/record/9471/
Share

Other records

BRUSHLINSKII A.V., KOSSOV B.B., REINVALD N.I., DRUZHININ V.N., PETROVSKAYA L.A., CHERNYSHEV A.P., SYSOEV A.A., ABULKHANOVASLAVSKAYA K.A., VZYATYSHEV V.F., KRUPNOV A.I., YAKIMANSKAYA I.S., TVOROGOVA N.D., MILORADOVA N.G., PIKOVSKII Y.B., KAGERMANYAN V.S., GARUNOV M.G., SAVELEV A.Y.
Psikhologicheskii Zhurnal. Vol. 15. 1994. P. 102-116
MANDAL T.K., KUZNETSOV V.V., SOLDATENKOV A.T.
Chemistry of Heterocyclic Compounds / KHIMIYA GETEROTSIKLICHESKIKH SOEDINENII. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1994. P. 1011-1033