Poshivalov S.G.

List of records

Display:
Zakharov P.I., Zvolinskii V.P., Poshivalov S.G., Pleshakov V.G., Seitembetov T.S.
Chemistry of Heterocyclic Compounds. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Vol. 15. 1979. P. 535-540
Shevtsov V.K., Varlamov A.V., Poshivalov S.G., Simonova L.A., Prostakov N.S.
Chemistry of Heterocyclic Compounds. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Vol. 22. 1986. P. 577-580

Page 1 of 1. Items from 1 to 7 of 7

Other authors