Bagdadi M.V.

List of records

Display:
PROSTAKOV N.S., SOLDATENKOV A.T., RADZHAN P.K., BAGDADI M.V.
Chemistry of Heterocyclic Compounds / KHIMIYA GETEROTSIKLICHESKIKH SOEDINENII. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1982. P. 706-707
LAPIDUS A.L., SOLDATENKOV A.T., PIROZHKOV S.D., SALEKHUDDIN M., BAGDADI M.V., PROSTAKOV N.S.
Chemistry of Heterocyclic Compounds / KHIMIYA GETEROTSIKLICHESKIKH SOEDINENII. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1983. P. 79-81
PROSTAKOV N.S., SOLDATENKOV A.T., BAGDADI M.V., BRINDHA O.S., KUZNETSOV V.I., REZAKOV V.A., FOMICHEV A.A.
Chemistry of Heterocyclic Compounds / KHIMIYA GETEROTSIKLICHESKIKH SOEDINENII. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1984. P. 1371-1375
Prostakov N.S., Soldatenkov A.T., Bagdadi M.V.
Chemistry of Heterocyclic Compounds. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Vol. 18. 1982.
Prostakov N.S., Soldatenkov A.T., Radzhan P.K., Bagdadi M.V.
Chemistry of Heterocyclic Compounds. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Vol. 18. 1982.
Prostakov N.S., Soldatenkov A.T., Bagdadi M.V., Fomichev A.A., Golovtsov N.I.
Chemistry of Heterocyclic Compounds. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Vol. 18. 1982. P. 954-956
Lapidus A.L., Soldatenkov A.T., Pirozhkov S.D., Salekhuddin M., Bagdadi M.V., Prostakov N.S.
Chemistry of Heterocyclic Compounds. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Vol. 19. 1983. P. 71-73
Prostakov N.S., Soldatenkov A.T., Bagdadi M.V., Brindkha O.S., Kuznetsov V.I., Rezakov V.A., Fomichev A.A.
Chemistry of Heterocyclic Compounds. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Vol. 20. 1984. P. 1128-1132

Page 1 of 1. Items from 1 to 13 of 13

Other authors