Shalimov V.P.

List of records

Display:
PROSTAKOV N.S., KRUGLYAK E.V., SHALIMOV V.P.
Chemistry of Heterocyclic Compounds / KHIMIYA GETEROTSIKLICHESKIKH SOEDINENII. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1992. P. 1083-1085
PROSTAKOV N.S., KRUGLYAK E.V., SHALIMOV V.P., MURUGOVA L.A.
Chemistry of Heterocyclic Compounds / KHIMIYA GETEROTSIKLICHESKIKH SOEDINENII. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1992. P. 915-920
PROSTAKOV N.S., SHALIMOV V.P., MONTENEGROCORDOVA G.B., KRUGLYAK E.V.
Chemistry of Heterocyclic Compounds / KHIMIYA GETEROTSIKLICHESKIKH SOEDINENII. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1986. P. 810-812
Prostakov N.S., Shalimov V.P., Kruglyak E.V., Montenegro Cordova G.B.
Chemistry of Heterocyclic Compounds. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Vol. 22. 1986. P. 640-642
PROSTAKOV N.S., MONTENEGRO K.G., SHALIMOV V.P.
Chemistry of Heterocyclic Compounds / KHIMIYA GETEROTSIKLICHESKIKH SOEDINENII. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1985. P. 1395-1397
Prostakov N.S., Shalimov V.P., Montenegro Cordova G.B.
Chemistry of Heterocyclic Compounds. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Vol. 21. 1985. P. 1148-1150
PROSTAKOV N.S., SHALIMOV V.P., CORDOVA G.M., LEONOVA N.I.
Khimiko-Farmatsevticheskii Zhurnal. ООО Фолиум. Vol. 18. 1984. P. 1333-1335
PROSTAKOV N.S., SHALIMOV V.P., GALO B.MK., LEONOVA N.I.
Chemistry of Heterocyclic Compounds / KHIMIYA GETEROTSIKLICHESKIKH SOEDINENII. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1983. P. 1527-1530
Prostakov N.S., Shalimov V.P., Manrikes S.I., Savina A.A., Zakharov V.F., Zvolinskii V.P.
Chemistry of Heterocyclic Compounds. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Vol. 12. 1977. P. 187-190
PROSTAKOV N.S., SHALIMOV V.P., MANRIKES S.I., SAVINA A.A., ZAKHAROV V.F., ZVOLINSKII V.P.
Chemistry of Heterocyclic Compounds / KHIMIYA GETEROTSIKLICHESKIKH SOEDINENII. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1976. P. 215-219

Page 1 of 2. Items from 1 to 25 of 26

Other authors