Aliev A.E.

List of records

Display:
PROSTAKOV N.S., VARLAMOV A.V., KOZM K., FOMICHEV A.A., ALIEV A.E., PALMA A., KANDZHI P.
Chemistry of Heterocyclic Compounds / KHIMIYA GETEROTSIKLICHESKIKH SOEDINENII. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1988. P. 1566-1569
PROSTAKOV N.S., VARLAMOV A.V., KHUSSEIN A., FOMICHEV A.A., ALIEV A.E.
Chemistry of Heterocyclic Compounds / KHIMIYA GETEROTSIKLICHESKIKH SOEDINENII. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1989. P. 1697-1697
PROSTAKOV N.S., VARLAMOV A.V., ANNAN K., FOMICHEV A.A., GOLOVTSOV N.I., ALIEV A.E., RYABOVA N.A., STASHENKO E.E.
Chemistry of Heterocyclic Compounds / KHIMIYA GETEROTSIKLICHESKIKH SOEDINENII. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1990. P. 495-501
PROSTAKOV N.S., VARLAMOV A.V., NENDE D.LS., KRAPIVKO A.P., FOMICHEV A.A., GOLOVTSOV N.I., SHENDRIK I.V., ALIEV A.E., SINGKH B.B.
ZHURNAL ORGANICHESKOI KHIMII. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Санкт-Петербургская издательская фирма "Наука" Академиздатцентра РАН. Vol. 26. 1990. P. 1351-1356
VARLAMOV A.V., LEVOV A.N., FOMICHEV A.A., ALIEV A.E., SANTYSH S.D., USTENKO A.A., PASHENTSEVA I.L., PROSTAKOV N.S.
Chemistry of Heterocyclic Compounds / KHIMIYA GETEROTSIKLICHESKIKH SOEDINENII. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1991. P. 212-217
BORISOVA T.N., ALIEV A.E., STAZHAROVA I.A., PROSTAKOV N.S., VARLAMOV A.V.
Chemistry of Heterocyclic Compounds / KHIMIYA GETEROTSIKLICHESKIKH SOEDINENII. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1991. P. 849-850

Page 1 of 3. Items from 1 to 25 of 67