Солдатенков А.Т.

Soldatenkov A.T.
asoldatenkov@mail.ru

List of records

Display:
PROSTAKOV N.S., SOLDATENKOV A.T., RADZHAN P.K., BAGDADI M.V.
Chemistry of Heterocyclic Compounds / KHIMIYA GETEROTSIKLICHESKIKH SOEDINENII. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1982. P. 706-707
SHEVTSOV V.K., ZAKHAROV P.I., ZVOLINSKII V.P., VARLAMOV A.V., ANISIMOV B.N., SOLDATENKOV A.T., PROSTAKOV N.S.
Chemistry of Heterocyclic Compounds / KHIMIYA GETEROTSIKLICHESKIKH SOEDINENII. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1982. P. 377-383
LAPIDUS A.L., SOLDATENKOV A.T., PIROZHKOV S.D., SALEKHUDDIN M., BAGDADI M.V., PROSTAKOV N.S.
Chemistry of Heterocyclic Compounds / KHIMIYA GETEROTSIKLICHESKIKH SOEDINENII. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1983. P. 79-81
PROSTAKOV N.S., SOLDATENKOV A.T., BAGDADI M.V., BRINDHA O.S., KUZNETSOV V.I., REZAKOV V.A., FOMICHEV A.A.
Chemistry of Heterocyclic Compounds / KHIMIYA GETEROTSIKLICHESKIKH SOEDINENII. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1984. P. 1371-1375
MOBIO I.G., SOLDATENKOV A.T., AGEEV E.A., FEDOROV V.O., TURDYBEKOV K.M., STRUCHKOV Y.T., AKIMOV V.M., PROSTAKOV N.S.
Chemistry of Heterocyclic Compounds / KHIMIYA GETEROTSIKLICHESKIKH SOEDINENII. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1990. P. 1352-1359
KOLYADINA N.M., SOLDATENKOV A.T., MURUGOVA L.A., USTENKO A.A., AGEEV E.A., PROSTAKOV N.S.
Chemistry of Heterocyclic Compounds / KHIMIYA GETEROTSIKLICHESKIKH SOEDINENII. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1992. P. 1513-1519

Page 3 of 11. Items from 51 to 75 of 263

Other authors